Et beskyttet arbejdsliv

På REVA tilbyder vi beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat arbejdsevne og særlige behov.

Det kan være mennesker, der efter mange år på arbejdsmarkedet er blevet udsat for en arbejdsulykke, er nedslidt og påvirket af stress eller mennesker med en udviklingshæmmelse.

På vores fire værksteder har borgeren mulighed for at arbejde i et miljø, der minder meget om det almindelige erhvervsliv, men som tager de hensyn, der er nødvendige, for at den enkelte kan opretholde et rimeligt velfungerende arbejdsliv og udvikle de sociale relationer.

Værkstedsassistenterne varetager her den daglige drift og støtter borgerne i deres jobfunktioner.

Hverdagen på REVA

På REVA er den enkelte med til at præge sin hverdag. Samtidig får borgerne udviklet nye kompetencer, både socialt og fagligt.

De individuelle behov er med i planlægningen af arbejdets udførelse. Her bestræber vi os på at løse opgaverne baseret på den enkeltes ønsker og funktionsniveau.

I vores dialog og samarbejde med borgerne tager vi udgangspunkt i dagtilbuddets fælles værdigrundlag. Her er vores værdier og kommunikationsformer nærmere beskrevet.

Erhvervspraktik

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Særlig Tilrettelagt Uddannelse på Specialskolen for Voksne (SPVV) om at oprette erhvervspraktikforløb for skolens elever.

Hvad får eleven ud af erhvervspraktikken


REVA Hjørring er en professionel samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv, og leverer produkter og pakkeløsninger til både det private og offentlige arbejdsmarked.

Formålet med en erhvervspraktik hos os, er at eleven dels udvikler nye kompetencer, dels får afklaret ressourcer, begrænsninger og behov i en reel arbejdssammenhæng.

På REVA har det høj prioritet, at hverdagen og arbejdet på værkstederne er så erhvervsrettet som muligt. Dette bidrager til, at eleven får en erhvervserfaring, der kan hjælpe vedkommende til at blive parat til at kunne honorere kravene på en almindelig arbejdsplads.

Hverdagen på REVA

REVA Hjørring fungerer som en almindelig arbejdsplads. Det vil sige at eleven møder til faste tider og udfører arbejdet under supervision af værkstedsassistenten. Arbejdstiderne bliver fastsat individuelt, tilpasset den enkelte elevs formåen. Et praktikforløb vil typisk vare i 12 uger, men der er mulighed for andre aftaler.

Opstart af praktikforløb

En erhvervspraktik starter med et møde på REVA på Frederikshavnsvej 70 i Hjørring. Eleven deltager i mødet med sin praktikvejleder fra skolen, og evt. en af elevens kontaktlærere, hvis det er nødvendigt.

På mødet vil vi udveksle viden og erfaringer med henblik på at få opsat konkrete mål og arbejdspunkter for elevens erhvervspraktik. Mødet skal ende ud med en fælles aftale om praktikforløbet.

I løbet af erhvervspraktikken vil vi gennemsnitligt afholde en 4-5 opfølgningsmøder med elev og rådgiver. Antallet af møder aftales individuelt efter behov.

Erhvervsafklaring

REVA Hjørrings Virksomhedscenter samarbejder med Kompetencecenteret om erhvervsafklaring for sygemeldte borgere.

Vi kan tilbyde forløb på 4 forskellige værkstedstilbud.

Opstart

Når borgeren har udtrykt interesse for at komme i afklaring hos REVA, kontakter borgerens rådgiver os. Herefter sørger rådgiveren, der fungerer som tovholder på forløbet, for at indkalde til et opstartsmøde. Her aftaler borgeren, rådgiveren og værkstedsassistenten på det ønskede værksted, hvordan forløbet skal skrues sammen, og om der er behov for særlige hjælpemidler. Efter mødet får borgeren en rundvisning på værkstedet og stempelkort og regler for arbejdsplads udleveres.

Selve forløbet

Et erhvervsafklaringsforløb vil typisk vare fra 8 til 12 uger, og her er det værkstedsassistentens opgave af instruere, vejlede og observere i forhold til de relevante arbejdsfunktioner i henhold til § 103. Vi afholder i løbet af forløbet 3 statusmøder på REVA.

Kontakt

På REVA har vi pt. 10 afklaringspladser. I er velkomne til at kontakte afdelingsleder Lene Skovfoged for yderligere information.

Sociale aktiviteter

Ved siden af det daglige arbejde kan REVA også tilbyde borgerne en række sociale aktiviteter.

Deltagelse er frivillig, men vi anbefaler at borgerne deltager, da det kan være med til at styrke deres sociale relationer og bringe dem tættere sammen om fælles oplevelser.

Hvert år deltager vi f.eks. i:

  • Sølund Festival
  • Hammer Bakker
  • koncerter

På REVA er der etableret et brugerråd. Brugerrådet består af tre borgere, en medarbejder og afdelingslederen. Rådet er borgernes mulighed for at sikre trivsel og medindflydelse i hverdagen.

Hvert år er brugerrådet f.eks. med til at arrangere fællesaktiviteter som:

  • Sommerfest
  • Julefrokost
  • Sommerudflugt