Hvem er vi på REVA?

REVA er - sammen med NBV, Vester Thirup og Mirabell & Café 33 - en del af Hjørring Kommunes dagtilbud på handicapområdet.

REVA rummer i dag fire værksteder, hvor fem værkstedsassistenter sørger for den daglige drift og de tilknyttede borgerne. Vi er pt. normeret til 25 årspladser.

Vi har indgået et samarbejde med Specialskolen for Voksne, Vendsyssel omkring STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), hvor vi tilbyder erhvervspraktik til skolens elever.

Derudover samarbejder vi med Kompetencecentret omkring afklaringsforløb af erhvervsevne af sygemeldte borgere.

Kantinen på REVA

Køkken/kantine på REVA hører under Arbejdsmarkedsområdet. De hedder Service team og er et tilbud til borgere på kontanthjælp. Personalet står for daglig drift af køkken/kantine og udredning og støtte til borgere.

I kantinen kan borgere og medarbejdere på REVA købe hjemmelavet, sund og varm mad samt drikkevarer, kage, frugt m.m.

§103

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Historien bag REVA

REVA startede i 1954 i Jernbanegade i Hjørring som Revalideringsinstituttet REVA.
Baggrunden var at Vanføreforeningen ønskede at lave et træningssted for fysisk handicappede.

Få år efter blev REVA de første i provinsen, der lavede arbejdsprøvninger for folk, som var nedslidte på arbejdsmarkedet. REVA blev en selvejende institution med overenskomst med staten og med en bestyrelse, som bl.a. bestod af repræsentanter fra LO og DA, Hjørring Amt, Hjørring Byråd og De Samvirkende Invalideorganisationer.

I 1964 flyttede REVA på Vestbanen og oprettede her maskinværksted, snedkerværksted og systue. Indtil 1970 var sygehusgartneriet tilknyttet REVA.

Nye tider på Frederikshavnsvej 70

I 1976 brændte bygningerne på Vestbanen, og der blev der bygget nye lokaler på Frederikshavnsvej 70.

I 1984 bliver systuen, efter Lee Coopers lukning, omdannet til det nuværende montageværksted.

I 1993 oprettede REVA en kursusafdeling, hvor borgere i arbejdsprøvning var igennem et 14 dages kursusforløb med udarbejdelse af handlingsplan, og REVA havde læger, psykologer og ergoterapeuter m.fl. tilknyttet huset.

Indtil 2012 fungerede REVA Hjørring som revalideringscenter under Jobcentret.
Fra april 2012 overgik REVA til Sundhed, Ældre og Handicap området under Hjørring Kommune, og fokusområdet er nu at tilbyde beskyttet beskæftigelse under Servicelovens § 103.

I 2014 flyttede trykkeriet fra NBV over på REVA.