Hvem er vi på REVA?

REVA er en del af Hjørring Kommunes (Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet) beskyttede beskæftigelse jf. Serviceloven § 103.

Vores kerneopgave er at skabe rammer så borgernes kompetencer, både de sociale og de arbejdsmæssige, udvikles/vedligeholdes gennem meningsfuld beskæftigelse.

Vi er en arbejdsplads, som løser opgaver for andre virksomheder og for private kunder. Vi har 4 værksteder:

  • Metal
  • Træ
  • Trykkeri
  • Montage

Vi er en meget rummelig arbejdsplads. Vores medarbejdere er fortrinsvis førtidspensionister, der bidrager med det, som er dem muligt på en arbejdsplads. Vi tager hensyn, har plads og overskud til at håndtere mange forskellige skånehensyn. Alle medarbejdere arbejder på forskellige dage og tidspunkter alt efter, hvad der giver mening ift. den enkelte medarbejders hverdag.

Vi beskæftiger 1 afdelingsleder, 5 værkstedsassistenter og typisk 45-50 medarbejdere. Derudover laver vi arbejdsafklarende praktikker for både jobcenteret og CKU Vendsyssel (STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge under 25 år).

Hvis en medarbejder med tiden ønsker at få et løntilskudsjob til førtidspensionister, kan REVA hjælpe med dette.

Se denne video og lær mere om REVA

Køkken og kantineforhold

På REVA har vi et køkken og en kantine. Her kan man købe hjemmelavet, sund og varm mad, morgenmad, drikkevarer, frugt m.m.

Køkkenet og kantinen på REVA hører under Arbejdsmarkedsområdet. Personalet her står for den daglige drift sammen med borgere, der modtager kontanthjælp og under er udredning.

REVA's historik

Nedenfor kan du læse om, hvordan REVA opstår, og hvordan det udvikler sig til et meget alsidigt tilbud, som inspirerer landet over.

REVA startede i 1954 i Jernbanegade i Hjørring som Revalideringsinstituttet REVA på initiativ fra Vanføreforeningen, som ønskede at lave et træningssted for fysisk handicappede.

I første omgang koncentrerede beskæftigelsen på REVA sig om vævning og fremstilling af kurve o lign. i peddigrør.

Hurtigt blev REVA det første tilbud i provinsen, der lavede arbejdsprøvninger for folk, som var nedslidte på arbejdsmarkedet og som uddannede folk til at arbejde inden for nye områder. REVA blev en stor succes og inspiration for mange andre steder i landet. REVA bliver en selvejende institution med overenskomst med staten og med en bestyrelse, som bl.a. bestod af repræsentanter fra LO og DA, Hjørring Amt, Hjørring Byråd og De Samvirkende Invalideorganisationer.

I 1962 etableres REVA’s gartneri med henblik på at uddanne nedslidte husmænd/landmænd til at kunne overgå til gartneri. Dette gartneri bliver med tiden til sygehusgartneriet.

I 1964 flyttede REVA på Vestbanen og oprettede her maskinværksted, snedkerværksted og systue. Indtil 1970 var sygehusgartneriet tilknyttet REVA.

REVA flytter til Frederikshavnsvej 70

I 1976 brændte bygningerne på Vestbanen, og der blev der bygget nye lokaler på Frederikshavnsvej 70.

I 1984 bliver systuen, efter Lee Coopers lukning, omdannet til det nuværende montageværksted.

I 1993 oprettede REVA en kursusafdeling, hvor borgere i arbejdsprøvning var igennem et 14 dages kursusforløb med udarbejdelse af handlingsplan, og REVA havde læger, psykologer og ergoterapeuter m.fl. tilknyttet huset.

Indtil 2012 fungerede REVA Hjørring som revalideringscenter under Jobcentret. Fra april 2012 overgik REVA til Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet under Hjørring Kommune, og fokusområdet er nu at tilbyde beskyttet beskæftigelse under Servicelovens § 103.

I 2014 flyttede trykkeriet fra de Nordjyske Beskyttede Værksteder over på REVA, som derefter tæller 4 værksteder.